APRAŠAI

TVERŲ GIMNAZIJOS IR MEDINGĖNŲ SKYRIAUS ARAŠAI

 

Įsakymas dėl mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo

Vidaus kontrolės politika

Finansų kontrolės taisyklės

Rietavo sav. Tverų gimnazijos ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus darbuotojų civilinės saugos mokymų planas

Rietavo sav. Tverų gimnazijos ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus civilinės saugos mokymo tvakos aprašas

Rietavo sav. Tverų gimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų taisyklių tvarkos aprašas

Kvalifikacijos tvarkos aprašas

Priėmimo į Rietavo bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Nuotolinio mokymo aprašas

Ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio keliančio pavojų atveju tvarkos aprašas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS ŠIUOLAIKINĖS PAMOKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS PRADINIO UGDYMO, PAGRINDINIO UGDYMO IR VIDURINIO UGDYMO MOKYTOJO DIENYNŲ, NEFORMALIOJO UGDYMO BEI NAMŲ MOKYMO DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS

Priedas Nr. 1 Savarankiško darbo atlikimo susitarimas

Priedas Nr. 2 Savanoriškų darbų ataskaita

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašas

Rietavo sav. Tverų gimnazijos ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKYTOJUI SPECIALISTŲ (išskyrus psichologus) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

POILSIO VAKARŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

SAVARANKIŠKO MOKYMOSI TVARKOS APRAŠAS

TĖVŲ INFORMAVIMO APIE JŲ VAIKO BŪKLĘ, UGDYMO POREIKIUS, PAŽANGĄ, GIMNAZIJOS LANKYMĄ IR ELGESĮ TVARKOS APRAŠAS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKA

MOKINIŲ DARBO KRŪVIO REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS

MOKINIŲ VYKIMO Į EKSKURSIJAS IR KITUS RENGINIUS TVARKA

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

RAŠTINGUMO GERINIMO APRAŠAS

KOMPIUTERIŲ IR DAUGINIMO APARATŲ NAUDOJIMO TVARKA

PASIRINKTO DALYKO, KURSO, MODULIO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS VEIKLOS APRAŠAS

NETARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ ELGESIO IR ETIKOS NORMOS

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

DIREKTORIAUS, PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

TVERŲ GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS SUSITARIMAI

GIMNAZIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

MEDINGĖNŲ SKYRIAUS  EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

5-IV KLASIŲ MOKINIŲ INDIVIDUALIOS  PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ FIKSAVIMO  TVARKOS APRAŠAS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

SKYRIAUS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS DĖL  PRIĖMIMO Į RIETAVO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRIĖMIMO Į RIETAVO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 GIMNAZIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

VAIKŲ PRIĖMIMO Į RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS PRAILGINTOSDIENOS GRUPĘ TVARKOS APRAŠAS

 INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR MŪSŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS

 VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 TVARKOS APRAŠAS VARTOJANT ALKOHOLĮ

 PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS APRAŠAS

 BENDRUOMENĖS NARIŲ ELGESIO IR ETIKOS NORMOS