„Kokybės krepšelis“

 

            Rietavo sav. Tverų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Projektas „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

„Kokybės krepšelis“ – tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Tverų gimnazija yra šio projekto dalyvė. Buvo suburta mokyklos komanda, kuri parengė priemonių planą mokinių pasiekimams gerinti. Vadovaujantis vidaus ir išorės vertinimo išvadomis bei nacionalinių tyrimų duomenų ataskaitomis, išskirti prioritetai, nurodantys, kaip pasiekti geresnių mokymosi rezultatų..Sukurtas dviejų mokslo metų veiklos planas.

Rietavo sav. Tverų gimnazijos „Kokybės krepšelio“ projekto tikslas – gerinti kiekvieno mokinio lietuvių kalbos ir gamtos mokslų pasiekimų ir pažangos augimą pagrindiniame ugdyme.

Uždaviniai:

  1. Įdiegti individualios mokinio pažangos stebėjimą ir fiksavimą;
  2. Pagerinti pamokos kokybę.

Lėšos skiriamos 5–8 klasių mokinių pasiekimams gerinti. Vieneriems mokslo metams ir vienam besimokančiam vaikui skiriami 354 eurai. Rietavo sav. Tverų gimnazijos dviejų metų projekto biudžetas – 34 692 eurai. Projekto metu gautos lėšos bus skiriamos ugdymo aplinkos gerinimui, mokymosi pagalbos teikimui, priemonių įsigijimui ir mokytojų kvalifikacijos kėlimui.

Įgyvendinant projektą bus sukurta: klasių vadovų individualios mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas ir instrumentas, mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo kiekvieno dalyko pamokoje tvarkos aprašas ir instrumentas, interaktyvi erdvė, skirta mokinių žinioms, gebėjimams ir kompetencijoms tikrinti bei pažangai matuoti ir fiksuoti, įkurtas „Išsivadavimo kambarys“.

Klasių vadovai jau išbando sukurtą individualios mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo instrumentą. Pagal šį instrumentą klasių vadovai nuolat stebi savo auklėtinių rezultatų pokytį ir priima sprendimus, remdamiesi  tvarkos aprašu. Kovo–balandžio mėnesiais mokykloje vyksta mini projektas „Kolegialus grįžtamasis mokytojų ryšys gerinant pamokos kokybę“. Mokytojai susiskirstė į grupes po tris. Kiekvienas mokytojas praveda dvi pamokas ir stebi savo kolegų keturias pamokas. Vėliau vyks  pasidalijimas gerąja patirtimi  metodinėse grupėse.

Šiuo metu mokykla įsigijo ir techninės įrangos, taip pat ruošiamas „Išsivadavimo kambarys“, kurio įrengimui jau nupirkta įranga: 20 vienetų planšetinių kompiuterių ir dvi jų įkrovimo lentynos, nešiojamasis kompiuteris, spausdintuvas, SMART MX interaktyvus ekranas su programine įranga bei projektorius su emiteriu. Ateityje planuojama įsigyti programinę įrangą, skirtą biologijos, chemijos ir matematikos mokytojams, 20 vienetų 3D akinių, 20 vienetų planšetinių kompiuterių bei dvi jų įkrovimo lentynas.

Tikimės, kad vykdant projektą labiausiai pagerės mokinių, besimokančių pagrindinio ugdymo koncentre, rezultatai – sumažės mokinių, kurie nepasiekia pagrindinio pasiekimų lygmens, skaičius  ir padidės mokinių, pasiekiančių aukštesnį pasiekimų lygį, procentas.

 

Projekto „Kokybės krepšelis“ komandos narys mokytojas Andrius Černeckis